Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Tiêu đề
Thành lập Tổ giúp việc lựa chọn nhà thầu mua thuốc, vắc xin và vật tư y tế năm 2015 cho các cơ sở khám chữa bệnh