Đầu tư công Đầu tư công

phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 07 sửa chữa TTYTQDY Côn Đảo

Xem nội dung chi tiết tại đây