Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 15 sửa chữa và mua sắm thiết bị Trường trung cấp y tế thuộc công trình sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây