Đầu tư công Đầu tư công
Triển khai thực hiện văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của bộ Kế hoạch và đầu tư về thúc đầy triển khai áp dug5 đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ iêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây