Đầu tư công Đầu tư công
Thúc đẩy triển khgai áp dụng đấu thầu mạng đáp ứng tiêu chí nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây