Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 7 SC mua sắm thiết bị TTYT Dự phòng thuộc công trình sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc SYT năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây