Đầu tư công Đầu tư công
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 9-Sửa chữa Bệnh viện Tâm Thần thuộc công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây