Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT cho các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm VTYT đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập

Xem nội dung chi tiết tại đây