Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư y tế đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập

Xem nội dung chi tiết ại đây