Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt Tổng dự toán công trình và dự toán gói thầu phần bổ sung thuộc dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Xem nội dung chi tiết tại đây