Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
góp ý Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 16/2016/QĐ-UBND và dự thảo Tờ trình UBND tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 17/12/2018
Số lượt xem: 378
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

 

 
 
 

 


Số:               /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2018

(Dự thảo)

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số  16/2016/QĐ-UBND         ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú   trên  địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

            Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 (có hiệu lực thi hành tháng 7/2016) của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuống kháng vi-rút HIV;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

            Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

            Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số:      /TTr-SYT ngày    tháng     năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số  16/2016/QĐ-UBND         ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú   trên  địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số  16/2016/QĐ-UBND         ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú   trên  địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

  1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau

a) “Điều 2 khoản 2: Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế khác (nếu có)”

b) “Điều 2 khoản 3: Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.”

  1. Bổ sung khoản 4 vào Điều 2 như sau:

“Điều 2: 4. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.”

d) Bổ sung khoản 5 vào Điều 2 như sau:

“Điều 2: 5. Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế.”

            2. Bổ sung Điều 3 như sau:

            a) Bổ sung khoản 6 vào Điều 3 như sau:

             “Điều 3: 6. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) trở lên.”

b) Bổ sung khoản 7 vào Điều 3 như sau:

“Điều 3: 7. Hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 28/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế.”

            3. . Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:

            “Điều 5 khoản 2: Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ để thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND và khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 của Quyết định này.”

            4. Bổ sung khoản 6 vào Điều 7 như sau:

            “Điều 7: 6.Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh chủ trì, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh và giám sát việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh và các quy định của Quyết định này.”

            Điều 2.  Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài Chính, Kế hoạch & Đầu Tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban dân dân các huyện, thành phố; chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……..

 

Nơi nhận :                               

- Như điều 3;                                      

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Bộ Tư pháp(Cục Kiểm tra văn bản);

- TT TU; TT HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;

- CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (để kiểm tra);

- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;

- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;

- Lưu: VT; @. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
góp ý Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ số 16/2016/QĐ-UBND và dự thảo Tờ trình UBND tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha