Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
góp ý Dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về việc ban hành “Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 –2020”
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 27/12/2018
Số lượt xem: 439
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

 
 
 

 


Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng     năm 2018

 

Rounded Rectangle: DỰ THẢO 1

 

TỜ TRÌNH

Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020.

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV;

Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT);

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV;

Thực hiện Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

2. Sự cần thiết ban hành

Đến ngày 30/09/2018  lũy tích có 4.304 người nhiễm HIV, số nhiễm HIV còn sống tiếp cận được là 2.481 người; có 1.823 người tử vong do AIDS. Trong số 2.481 người nhiễm HIV còn sống, quản lý được tại các cơ sở chăm sóc, điều trị HIV/AIDS là 1.953 người gồm: 1.847 người hiện đang sống và hiện đang cư trú tại địa phương, 106 người đang ở trong Trại giam, trại tạm giam. Còn lại 528 người nhiễm còn sống tại cộng đồng chưa tham gia điều trị. Trung bình mỗi năm có khoảng 250 bệnh nhân mới đăng ký vào điều trị HIV.

         Theo ước tính của Cục Phòng chống HIV/AIDS, số người nhiễm HIV của BR-VT là 3.192 (CV số 100/AIDS-GS ngày 27/2/2017). Tỷ lệ hiện nhiễm HIV của tỉnh: 283/100.000 dân (3.192/1.128.000).

         Về địa bàn phân bố dịch đã ghi nhận 100% các huyện/thành thị có người nhiễm HIV, trong đó thành phố Vũng Tàu là địa phương có số lũy tích người nhiễm HIV cao nhất 1,922 (45,76%), tiếp đến là huyện Tân Thành 641 (15,26%), thành phố Bà Rịa 533 (12,69%), huyện Long Điền 507 (12,07%) huyện Côn Đảo có số người nhiễm HIV thấp nhất 08 (0,19%).

Bệnh nhân đang điều trị ARV tại tỉnh tính đến 30/9/2018 là 1847 người hiện đang sống và hiện đang cư trú tại địa phương (chiếm 74,45%) (không tính 106 bệnh nhân thuộc Trại giam, tam giam (chiếm 4,27%), trong đó có 1712 người sử dụng thuốc ARV phác đồ bậc 1 (chiếm tỷ lệ 92,7%); phác đồ bậc 2 là 135 người (chiếm tỷ lệ 7,3%).

Trong số 1847 người được điều trị tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS có 1666 người có thẻ BHYT đạt 90,2% (trong đó: Có 98 người thuộc đối tượng hộ nghèo, chính sách, chiếm 5.88%; 1535 người thuộc đối tượng hộ gia đình, học sinh, sinh viên chiếm 92.10%; 33 người thuộc hộ cận nghèo, chiếm 1,98%); Còn lại 181 người (chiếm 9,8%) nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế;

  • Trong số 528 người nhiễm HIV còn sống, được quản lý nhưng chưa tham gia điều trị đa số là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (chưa xác định rõ được số lượng từng đối tượng mua thẻ bảo hiểm y tế).

 Như vậy, tổng số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế: năm 2019 là 740 người, năm 2020 là 765 người (đính kèm phụ lục 02).

Tổng số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV (ARV): Năm 2019 là 2.061, năm 2020 là 2.311 người (đính kèm phụ lục 03).

          Nguồn thuốc ARV được cung cấp từ các Chương trình, Dự án viện trợ giảm dần và chấm dứt sau năm 2018. Do vậy, ngày 31/7/2017  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế và dân số, trong đó có Dự án Phòng, chống HIV/AIDS với nội dung quy định “Thuốc kháng vi rút HIV(ARV) từ năm 2019 thanh toán từ quỹ BHYT đối với đối tượng có thẻ BHYT, các đối tượng khác chưa được thanh toán thuốc từ quỹ BHYT do ngân sách Chương trình thanh toán”.

        Tương tự, với các xét nghiệm theo dõi điều trị như CD4 và xét nghiệm tải lượng vi rút đang được các dự án quốc tế tài trợ miễn phí (Quỹ Toàn cầu, PERFAR) sẽ ngừng hỗ trợ từ năm 2018, người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT sẽ được khám chữa bệnh và thanh toán từ quỹ BHYT các chi phí khám chữa bệnh, xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội.

        Người nhiễm HIV/AIDS không tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc khám chữa bệnh, xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội, thuốc kháng vi rút (ARV). Tổng chi phí điều trị trung bình đối với bệnh nhân bậc 1 là 5 triệu đồng/năm và 18 triệu đồng/năm với bệnh nhân điều trị phác đồ bậc 2. Người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhóm dễ tổn thương nếu bệnh nhân không tham gia bảo hiểm và phải tự chi trả các chi phí điều trị thì bệnh nhân không có khả năng thanh toán dẫn đến bỏ điều trị, kháng thuốc và thất bại điều trị, bệnh nhân sẽ phải chuyển sang các phác đồ đắt tiền hơn đồng thời làm gia tăng sự lây nhiễm HIV cho cộng đồng. Điều trị ARV là điều trị liên tục và suốt đời. Việc tham gia BHYT đối với người nhiễm HIV là hết sức cần thiết giúp họ có nguồn lực tài chính bền vững cho việc duy trì điều trị.

Người nhiễm HIV thuộc đối tượng bệnh nhân phải điều trị lâu dài, thường có tình trạng sức khỏe yếu, nghề nghiệp không ổn định, ít có khả năng lao động và hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, bị gia đình bỏ rơi, không được hỗ trợ về tài chính và thường sống tách biệt ngoài sự kiểm soát của gia đình và xã hội. Trong điều kiện thực hiện lộ trình tăng giá viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh và cắt giảm viện trợ của nước ngoài, nếu bệnh nhân HIV/AIDS không tham gia BHYT sẽ không đủ chi phí điều trị HIV/AIDS, điều đó dẫn tới nguy cơ bệnh nhân không tuân thủ điều trị và bỏ trị. Tình trạng bệnh tật của bệnh nhân HIV/AIDS sẽ diễn biến phức tạp và có nguy cơ kháng thuốc.

Với sự cần thiết trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 trong đó giao “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT”. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động sau: (i) rà soát tình hình tham gia BHYT của người nhiễm HIV tại các cơ sở điều trị thuốc kháng HIV và người nhiễm đang được quản lý; (ii) tăng cường tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia BHYT theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên vẫn còn 9,8% người nhiễm HIV thuộc nhóm đối tượng khó khăn cần hỗ trợ mua thẻ BHYT để được tham gia điều trị ARV liên tục. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ có quy định "UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác kể cả 20% số kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm, xây dựng và trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn cho đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này"".

        Theo quy định tại khoản 1, Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, người tham gia BHYT phải đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh tùy theo các nhóm đối tượng tham gia BHYT do đó người nhiễm HIV phải cùng chi trả thuốc ARV theo quy định của Luật. Do đó, việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS duy trì điều trị liên tục là cần thiết. Hỗ trợ phần cùng chi trả này sẽ giúp cho bệnh nhân duy trì điều trị ARV liên tục, tránh kháng thuốc; hạn chế tỷ lệ nghèo hóa đối với người bệnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 có nêu "Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương đảm bảo hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virut HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thông qua các Quỹ tại địa phương (Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS) và các nguồn huy động hợp pháp khác. Cơ chế hỗ trợ đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/9/2017 quy định quản lý", để đảm bảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành phù hợp với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị  quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT và hỗ trợ  đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) đối với người nhiễm  HIV/AIDS  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  giai đoạn 2019-2020  trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khóa VI – Kỳ họp thứ 10 xem xét, thông qua (kỳ họp tháng 6 năm 2019).

          3. Lý do cần thiết phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI – Kỳ họp thứ 10 xem xét, thông qua:

- Sau khi Nghị quyết Hội đồng nhân dân được ban hành, cần phải xây dựng Kế hoạch thực hiện; Phải đảm bảo phối hợp với các huyện, thành phố điều tra  rà soát, lập danh sách đối tượng cần hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; phối hợp với Bảo hiểm xã hội mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng, các thủ tục này cần phải hoàn thiện để đủ điều kiện cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Trên 10 tỉnh đã có nghị quyết hội đồng nhân dân về vấn đề bảo hiểm y tế đối với người nhiễm và đồng chi trả đối với bệnh nhân HIV gồm các tỉnh: Nghệ An, Bắc Giang, Điện Biên, Lào Cai….. nhằm đảm bảo kinh phí khi bệnh nhân đến điều trị, duy trì lượng bệnh nhân và tăng số lượng bệnh nhân vào điều trị.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Đảm bảo 100% người nhiễm HIV được quản lý điều trị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thẻ BHYT khi tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đồng thời được thanh toán chi phí khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS qua BHYT. Tạo điều kiện cho người nhiễm HIV được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật; giảm các chi phí liên quan đến chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; từ đó tăng cường dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng; đảm bảo tính bền vững của chương trình phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          2. Quan điểm chỉ đạo

Xác định HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và mang lại tương lai nòi giống của dân tộc; HIV/AIDS tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, văn hóa trật tự, xã hội của đất nước. Công tác phòng chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng lâu dài và phức tạp; đầu tư cho công tác phòng chống HIV/AIDS là góp phần tạo ra sự bền vững của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp và gián tiếp.

Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc qui định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV, trong đó nêu rõ, “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo 100% số người  nhiễm HIV có thẻ Bảo hiểm y tế” và “Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương đảm bảo hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virut HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thông qua các Quỹ tại địa phương (Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS) và các nguồn huy động hợp pháp khác”.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV;

Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

Công văn số 11049/UBND-VP  ngày 15/11/2017  của UBND tỉnh về việc kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virut HIV/AIDS cho người nhiễm HIV/AIDS;

Công văn số 380/AIDS-VP Ngày 30/5/2018 của Cục phòng, chống HIV/AIDS ban hành về việc Xây dựng khung kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV giai đoạn 2018-2020;

 - Sở Y tế  phối hợp với đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng dự thảo văn bản ban đầu.

- Tiếp thu góp ý của nội bộ Sở Y tế (Lãnh đạo và các phòng trong Sở) và các đơn vị liên quan thuộc ngành Y tế.

- Tiếp thu góp ý của các sở, ban, ngành liên quan bằng văn bản.

- Tiếp thu ý kiến qua văn bản thẩm định của Sở Tư Pháp.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều được bố cục như sau:

  Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đối tượng tổ chức thực hiện;

Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí;

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản

          Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

          1. Phạm vi điều chỉnh:

        Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) đối với bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2020.

2. Đối tượng được áp dụng:

- Người nhiễm HIV được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và chưa có thẻ BHYT.

- Người nhiễm HIV có thẻ BHYT được quản lý và điều trị ARV tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Đối tượng tổ chức thực hiện: Các cơ sở Y tế công lập trên địa bàn tỉnh, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý bảo hiểm y tế và cơ sở điều trị ARV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí

1. Mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT:

1.1 Hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT từ nguồn ngân sách tỉnh cho những đối tượng chưa có thẻ bảo hiểm y tế (4,5% x 1.390.000 đồng x 12 tháng = 750.600 đồng/01 thẻ BHYT).

1.2. Hỗ trợ 100% kinh phí đồng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

3. Khái toán kinh phí:

* Hỗ trợ mua thẻ BHYT                                         : 1.128.090.240 đ

* Hỗ trợ đồng chi trả thuốc kháng virut HIV (ARV) : 3.122.010.000 đ

Tổng kinh phí: 4.250.100.240 đ

Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu một trăm ngàn hai trăm bốn mươi đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/01/2019.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá VI, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày     tháng      năm  2018 và có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2019./.

( Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;                                                                   - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);

- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;

- TTr.Tỉnh uỷ;

- TTr.HĐND tỉnh; UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TTr.HĐND và UBND huyện, TP;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- Website HĐND tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
góp ý Dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về việc ban hành “Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ đồng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 –2020”
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha