Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 19/03/2019
Số lượt xem: 325
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

 UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

 
 
 

 


  Số:           /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2019

 

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

 

 
 

 

 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, như sau:

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT:

Căn cứ thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện mức giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 và và Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh, trên cơ sở mức giá tối đa của Bộ Y tế tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT.

Để bình đẳng về giá, không phân biệt về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh không có bảo hiểm y tế và người bệnh có bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ nguyên tắc định giá của Nhà nước bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, phù hợp với mặt bằng giá thị trường quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật giá. Mức giá tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh bằng với mức giá tối đa tại các Thông tư số 02/2017/TT-BYT, Thông tư số 44/2017/TT-BYT như triển khai của Bộ Y tế tại Công văn số 2334/BYT-KH-TC.

Tuy nhiên, các thông tư này đã hết hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019 và được thay thế bởi Thông tư số 37/2018/TT-BYT. Như vậy các Nghị quyết của HĐND tỉnh dựa trên cơ sở của Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và Thông tư số 44/2017/TT-BYT cũng hết hiệu lực thi hành.

Việc thực hiện điều chỉnh giá theo lộ trình các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tê không thay đổi cơ cấu giá khám bệnh, chữa bệnh, mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng sang mức lương cơ sở 1.390.000 đồng theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, áp dụng đối với cả giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc pham vị thanh toán của quỹ BHYT. Vì vậy, đối với nội dung xây dựng Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế theo thẩm quyền của HĐND tỉnh, đề xuất mức giá bằng khung giá tối đa của Thông tư số 37/2018/TT-BYT như đã thực hiện tại nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND

Theo quy định của Luật giá và điểm 3, khoản 7, Điều 1, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật đối với: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế) và gửi quyết định giá về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập (học phí)”

Do đó cần thiết ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên cơ sở Thông tư số 37/2018/TT-BYT

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Triển khai thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật của địa phương dựa vào điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện tự chủ tài chính ngành Y tế theo lộ trình của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.

Quy định mức giá cụ thể và nguyên tắc áp dụng mức giá theo hướng dẫn và khung giá của Thông tư số 37/2018/TT-BYT về mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

2. Quan điểm xây dựng văn bản:

Thực hiện đúng thẩm quyền quy định tại Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, đảm bảo mức giá theo khung giá tối đa của Thông tư số 37/2018/TT-BYT

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BYT tại văn bản số 182/UBND-VP.

Ngày 13/02/2019, Sở Y tế gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính thống nhất mức giá khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT

Ngày 22/02/2019, Sở Y tế có văn bản số 748/STC-TCHCSN về thống nhất về mức giá và đề nghị xác định thời điềm áp dụng theo đúng quy định đồng thời thực hiện các thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành

Ngày 25/02/2019, Sở Y tế có Tờ trình số 25/TTr-SYT kính gửi UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết.

Ngày …, UBND tỉnh có Tờ trình số …/TTr-UBND kính gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết.

Ngày …, Sở Y tế có Công văn số …/SYT-KHTC gửi UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cục thống kê tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành; Đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và website Sở Y tế lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, dồng thời gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, phối hợp lấy ý kiến người dân.

Qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị và khảo sát ý kiến người dân, Sở Y tế đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh và có Công văn số …/SYT-KHTC ngày … gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định.

Ngày …, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định tại Công văn số …/STP-QLVB về thẩm định dự thảo Nghị quyết

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đã hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh và có Tờ trình số        …/TTr-SYT ngày … trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết.

Ngày …, Thường trực UBND tỉnh đã họp, thống nhất trình dự thảo Nghị quyết ra Hội đồng nhân dân.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

1. Bố cục:

Dự thảo Nghị quyết gồm có 06 điều. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp cụ thể

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 5. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung chính:

- Ban hành mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các Phụ lục số I, số II và số III kèm theo Nghị quyết

- Ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết

- Nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thời gian áp dụng mức giá kể từ ngày ... tháng ... năm  2019.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

-  Hội đồng nhân dân tỉnh (Kính trình);                                                  CHỦ TỊCH

  • Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
  • Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
  • Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
  •  Các ban HĐND tỉnh;
  • CVP.UBND tỉnh;
  •  Các Sở, ban, ngành;
  • Sở Y tế;
  •  Lưu: VT-VX3.
   

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha