Sở Y tế Sở Y tế
Lãnh đạo sở Y tế Lãnh đạo sở Y tế
Ban Lãnh đạo Sở Y tế

 

1. Họ và tên: Phạm Minh An
2. Ngày, tháng, năm sinh:  25 tháng 8 năm 1964
3. Đơn vị công tác: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Khoa, phòng: Ban Giám Đốc
5. Chức vụ chính quyền: Giám Đốc
6. Chức vụ đảng: Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế
7. Chức vụ đoàn thể:.
8. Học vị, chuyên ngành:  Bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành Tổ chức quản lý y tế.

9. Trình độ ngoại ngữ: C Anh Văn
10. Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

11. Trình độ quản lý: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp.

12. Địa chỉ cơ quan công tác: Cụm B2 Trung tâm HCCT tỉnh. 01 Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa
13. Số điện thoại văn phòng: 0254.3554411
14. Số điện thoại di động: 0913.723.745
15. Số Fax: 0643.807182
16. Địa chỉ Email: anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn
17. Khen thưởng: Bằng khen UBND tỉnh năm 1996, 2016, 2018, 2019.
18. Danh hiệu: 
19. Công trình nghiên cứu khoa học:

20.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc Sở

 1. Trách nhiệm giải quyết công việc:
 1. Là người đúng đầu Sở, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 UBND của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết một số công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Sở; phân công cho các Phó Giám đốc Sở giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; uỷ quyền cho Trưởng phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số công việc cụ thể trong khuôn khổ pháp luật quy định; chủ động phối hợp với các Sở, cơ quan khác để xử lý các vấn đê có liên quan đến nhiệm vụ của Sở hoặc các vấn đề khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền.
 3. Chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất phối hợp liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị, địa phương và thuộc chức năng quản lý nhà nước của sở, ngành.
 4. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tổ chức khác liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật và các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
 5. Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.
 1. Phạm vi giải quyết công việc:
 1. Giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Những công việc được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc uỷ quyền; các văn bản pháp luật liên quan và những công việc quy định tại Khoản 1 điều này.
 2. Trực tiếp giải quyết một số công việc mặc dù đã giao cho các Phó Giám đốc Sở, nhưng nếu Giám đốc Sở thấy sự cần thiết, cấp bách hoặc khi Phó Giám đốc Sở đi công tác xa; giải quyết những công việc liên quan đến từ hai Phó Giám đốc trở lên và khi các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau;
 3. Trong trường hợp Giám đốc Sở đi công tác, đi học, hội nghị, tập huấn,... mà không thể trực tiếp điều hành, giải quyết công việc của Sở thì Giám đốc Sở sẽ uỷ quyền bằng văn bản cho 01 Phó Giám đốc Sở giải quyết những công việc có tính chất cấp bách liên quan đến lĩnh vực Giám đốc phụ trách. Đối với ủy quyền về lĩnh vực Tài chính kế toán (nếu thấy cần thiết) phải thực hiện theo các quy định về Tài chính kế toán.
 1. Những công việc cần thảo luận tập thể Lãnh đạo Sở (Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở) trước khi Giám đốc Sở quyết định
 1. Giám đốc chủ trì phiên họp với các Phó Giám đốc để thảo luận tập thể về các vấn đề sau:
 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.
 • Chương trình công tác, kế hoạch hàng năm và dài hạn của ngành; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
 • Triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của cấp trên đã ban hành.
 • Các chương trình, dự án trọng điểm của ngành.
 • Phân bổ và điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư hàng năm.
 • Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của ngành theo quy định.
 • Báo cáo hàng năm về tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của tập thể Lãnh đạo Sở.
 • Những vấn đề về ký kết và tham gia các điều ước quốc tế; kế hoạch thực hiện các cam kết bảo đảm hội nhập quốc tế.
 • Những vấn đề khác do Giám đốc thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.
 1. Trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận trong Tập thể Lãnh đạo Sở, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, cơ quan, đơn vị, phòng, bộ phận được giao thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Sở lấy ý kiến bằng văn bản các Phó Giám đốc Sở, trình Giám đốc Sở quyết định.
 2. Sau khi các Phó Giám đốc Sở đã có ý kiến, Giám đốc Sở là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thái.
2. Ngày, tháng, năm sinh:  13 tháng 10 năm 1965.                                
3. Đơn vị công tác: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Khoa, phòng: Ban Giám Đốc
5. Chức vụ chính quyền: Phó Giám Đốc
6. Chức vụ đảng: Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở Y tế; Bí thư chi bộ Văn phòng Sở Y tế.
7. Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế
8. Học vị, chuyên ngành:  Chuyên khoa I Bác sĩ Gia đình.

9. Trình độ ngoại ngữ: C Anh Văn
10. Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

11. Trình độ quản lý: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.
12. Địa chỉ cơ quan công tác: Cụm B2 Trung tâm HCCT tỉnh. 01 Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa
13. Số điện thoại văn phòng: 0254.3554411
14. Số điện thoại di động: 0913.782.016
15. Số Fax: 0643.807182
16. Địa chỉ Email: thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn
17. Khen thưởng: Bằng Khen của Bộ Y tế năm 2015
18. Nhiệm Vụ : Là người giúp Giám đốc Sở Y Tế chỉ đạo và điều hành một số mặt công tác theo sự phân công giám đốc, sử dụng quyền hạn Giám đốc Sở Y Tế để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Trong phạm vi quyền hạn được giao, phó giám đốc chủ động giải quyết công việc, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y Tế về các quyết định liên quan đến việc thực hiện công việc được giao và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

19. Chức Năng:

- Giải quyết các công việc được giao phụ trách
- Cùng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch của ngành.

1. Họ và tên: Lương Văn Quang
2. Ngày, tháng, năm sinh:  01 tháng 01 năm 1963
3. Đơn vị công tác: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Khoa, phòng: Ban Giám Đốc
5. Chức vụ chính quyền: Phó Giám Đốc
6. Chức vụ đảng:.
7. Chức vụ đoàn thể:
8. Học vị, chuyên ngành:  Bác sĩ  CKI Tâm thần.
9. Trình độ ngoại ngữ: B Anh Văn
10. Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị.

11. Trình độ quản lý: Quản lý bệnh viện.
12. Địa chỉ cơ quan công tác: Cụm B2 Trung tâm HCCT tỉnh. 01 Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa
13. Số điện thoại văn phòng: 02543.811189
14. Số điện thoại di động: 0911.768.679
15. Số Fax: 02543.807182
16. Địa chỉ Email:

17. Khen thưởng: CSTĐ cấp tỉnh  2013.

18. Nhiệm Vụ : Là người giúp Giám đốc Sở Y Tế chỉ đạo và điều hành một số mặt công tác theo sự phân công giám đốc, sử dụng quyền hạn Giám đốc Sở Y Tế để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Trong phạm vi quyền hạn được giao, phó giám đốc chủ động giải quyết công việc, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y Tế về các quyết định liên quan đến việc thực hiện công việc được giao và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

19. Chức Năng:

- Giải quyết các công việc được giao phụ trách
- Cùng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch của ngành.