Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2014 Năm 2014
Quyết định số 50/QĐ-SYT về việc Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2014

Xem nội dung Quyết định số 50/QĐ-SYT tại đây.

Danh sách cá nhân được công nhận danh hiệu