An ninh Quốc phòng An ninh Quốc phòng
Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố năm 2016

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố năm 2016