Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn Đề án tỉnh, các chương trình chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình khác của ngành y tế năm 2017

Xem nội dung chi tiết tại đây