Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây