Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
Triển khai văn bản số 222/CNTT-THDL ngày 24/4/2018 của Cục CNTT và văn bản số 381/STTTT-VTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal

Xem nội dung chi tiết tại đây