Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kế hoạch 164/KH-SYT

Dự kiến tiến độ thực hiện chỉ tiêu Bác sĩ / vạn dân đến 2025 và 2030

Phụ lục 1: Phân công thực hiện các chỉ tiêu chương trình hành động

Phụ lục 2: Phân công thực hiện một số nhiệm vụ chương trình hành động