Công nghệ Thông tin Công nghệ Thông tin
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

Xem nội dung chi tiết tại đây