Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn

Phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo của tỉnh năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây