Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo của tỉnh năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây