Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn

Về việc rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây