Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Về việc rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây