Kế hoạch Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức lộ trình thực hiện quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây