Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây