Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch ứng dụng khai báo y tế điện tử và quản lý, trả kết quả xét nghiệm COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây