Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Kế hoạch Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây