Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Tăng cường cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

Sở Y tế nhận được Văn bản số 14740/UBND-VP ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh, về việc tăng cường cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" phòng chống dịch Covid-19;

Để tăng cường số lượng cài đặt, sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thông tin tiêm chủng được cập nhật kịp thời, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo an toàn cho người dân, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở như sau:

1. Thực hiện nghiêm Công văn số 10440/UBND-VP ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó đảm bảo các đối tượng trong danh sách được tiêm có điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử";

2. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, địa phương phải cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử";

3.  Các cơ quan, đơn vị  xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cần có nội dung yêu cầu người đi tiêm chủng vắc xin phải cài đặt "Sổ sức khỏe điện tử"; trường hợp đã tiêm mà chưa cài đặt thì yêu cầu, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở việc cài đặt, đảm bảo nhập liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin của người được tiêm chủng lên hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;

4. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân việc cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" khi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang/cổng thông tin điện tử đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về sự cần thiết, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng như việc cài đặt ứng dụng "Sổ Sức khỏe điện tử" trên thiết bị điện thoại thông minh để người dân biết, thực hiện; Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc cập nhật, theo dõi và báo cáo kết quả số lượng các thuê bao đã cài đặt "Sổ Sức khỏe điện tử" và số đã được chứng nhận tiêm 01 mũi, 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 trên điện thoại đầy đủ và chính xác.

 5. Công khai Số điện thoại đầu mối hỗ trợ công tác cài đặt, cập nhật thông tin tiêm chủng trên ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho người dân dược biết.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.