Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây