Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tiêu đề
Phổ biến, tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế
Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ theo Quyết định 3931/QĐ-BYT ngày 11/9/2020 của Bộ Y tế Hiển thị thêm thông tin văn bản
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý môi trường Y tế thuộc thẫm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - VŨng Tàu
Báo cáo công tác Cải cách hành chính quí III năm 2020
Thông báo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2020 của Sở Y tế
Kế hoạch khảo sát , đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Y tế
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vự Quản lý môi trường Y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tài Nghie5 định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ
Triển khai Kế hoạch nhân rộng việc thực hiện cơ chế một cửa tại các đơn vị sự nghiệp y tế
Tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC năm 2019 của ngành Y tế và giải pháp khắc phục
Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2020
Triển khai văn bản số 5504/UBND-VP về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
Triển khai văn bản số 5500/UBND-VP về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tà
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Triển khai văn bản số 275/UBND-VP ngày 13/01/2020 về triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người
Báo cáo CCHC quý I năm 2020 của Sở Y tế
Tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người
Kế hoạch thực hiện quy trình 4 tại chổ
Kế hoạch thực hiện quy trình 4 tại chổ
Kế hoạch tổ chức lộ trình thực hiện quy trình “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế tỉnh BRVT năm 2019-2020
Tăng cường hướng dẫn thực hiện đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, đánh giá, công bố TTHC năm 2019
Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2019
Triển khai Quyết định số 1796/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống HIV và Dược phẩm của Sở Y tế
Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành Y tế năm 2019
Báo cáo cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Quyết định số 1111/QĐ-UBND về công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
Báo cáo cải cách hành chính quý I/2019
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 ngành Y tế
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở Y tế tỉnh BRVT
ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở Y tế tỉnh BRVT
Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
Triển khai kế hoạch thực hiện 61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành hành chính
Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh BRVT của BCĐ CCHC Chính phủ (7808)
Hiển thị 51 - 100 of 131 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 3