Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Tiêu đề
Chuyển Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 611/CT-BYT ngày 25/6/2018
Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công tại Sở Y tế
Thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc ?y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I
Báo cáo công tác CCHC quý I năm 201
Công bố TTHC sửa đổi được quy định tại TT số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng bộ Y tê quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Thực hiện công bố TTHC mới lĩnh vực KCB
Triển khai, thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Rút kinh nghiệm và biện pháp khắc phục chỉ số CCHC năm 2017 của Sở Y tế
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2018
Kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 của ngành Y tế
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 ngành Y tế
Báo cáo cải cách hành chính năm 2017
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2017
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của BYT
Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh
Thực hiện việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2017
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2016
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2016
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2016
Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Y Tế
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015
Công bố Chỉ số theo dõi, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2014 của các Sở, ban, ngành tỉnh BRVT
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiển thị 101 - 131 of 131 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 3