Tự công bố cơ sở đủ điều kiện Tự công bố cơ sở đủ điều kiện

Đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

1. Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam

2. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh