Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra

Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây