Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm

5. Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc;