Hành nghề dược Hành nghề dược

2. Danh sách cá nhân bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược;