Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm

2. Thông tin mỹ phẩm

cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm