Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức tại các đơn vị trực thuộc năm 2018

Xem nội dung chi tiết tại đây