Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0914411238 trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT

Xem/documents/10180/1204676/Tr%E1%BA%A3%20l%E1%BB%9Di%20ph%E1%BA%A3n%20%E1%BA%A3nh%20t%E1%BB%AB%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%200346243945%20tr%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20d%C3%A2y%20n%C3%B3ng%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20t%E1%BB%89nh%20BRVT.pdf nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết