Hoạt động Hoạt động
Tập huấn Quy chế Dân chủ cho hơn 50 cán bộ công đoàn ngành Y tế

Ngày 13/9 tại Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức tập huấn "Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị" cho hơn 50 cán bộ công đoàn, đại diện cho các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành.

Nội dung tập huấn bám sát Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP, Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Bộ Luật Lao động năm 2012.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ hơn về Quy chế Dân chủ, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ phẩm chất, năng lực; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao hiệu quả chống tham nhũng và thói lãng phí, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân... còn tồn tại trong nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay.

guồn: http://t4gbrvt.org.vn