Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

báo cáo danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ngày 15/10/2019

báo cáo danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ngày 28/10/2019

phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh BVYHCT

Báo cáo danh sách người hành nghề ngày 27/2/2020

Quyết định phê duyệt nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Đa khoa Mỹ Xuân

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Việt Tâm (QĐ 485/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

Thông tin người hành nghề tại Bệnh viện Bà Rịa (CV 343/BRVT-TCCB ngày 11/6/2020)

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và làm việc đối với cơ sở khám, chữa bệnh BVYHCT (QĐ 224/QĐ-SYT ngày 15/4/2020) 

phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PKĐK Medic Sài Gòn 2 (QĐ 526/QĐ-SYT ngày 02/7/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết