Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh

báo cáo danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ngày 15/10/2019

báo cáo danh sách nhân sự hành nghề khám chữa bệnh ngày 28/10/2019

phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh BVYHCT

Báo cáo danh sách người hành nghề ngày 27/2/2020

Quyết định phê duyệt nhân sự đối với cơ sở KCB - PK Đa khoa Mỹ Xuân


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết