Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn

 Phòng khám medic sài gòn nguyễn quang chung

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KCB đối với người hành nghề KCB

Quyết định điều chỉnh phạm vi chuyên môn của nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 471/Qđ-SYT ngày 12/6/2020)

phê duyệt điều chỉnh , bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Vietsovpetro (QĐ 535/QĐ-SYT ngày 03/7/2020)

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa (QĐ 886/QĐ-SYT ngày 19/10/2020)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Medic Sài Gòn 3 (QĐ  184/QĐ-SYT  ngày 11/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lê Văn Định (QĐ  189/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Trần Anh Đức (QĐ  191/QĐ-SYT  ngày 12/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Mai Hương 

Bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình (QĐ  1407/SYT-NV  ngày 23/3/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Lê Thanh Tú  (QĐ 240/QĐ-SYT  29/03/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Âu Đức Thắng (QĐ 241/QĐ-SYT  29/03/2021)

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pk Nhi Sài Gòn KVBRVT (QĐ 242/QĐ-SYT  29/03/2021)

 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Hồ Văn Lạc (QĐ 288/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Lại Thế Sở (QĐ 287/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Nguyễn phương Nam (QĐ 286/QĐ-SYT  07/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người khám bệnh chữa bệnh Đinh Văn Thơ (QĐ 285/QĐ-SYT  07/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Vạn Thành Sài Gòn (QĐ 338/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Thái Hoàng Thân (QĐ 342/QĐ-SYT  ngày 27/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Trương Đình Kho (QĐ 354/QĐ-SYT  ngày 28/4/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Văn Bình (QĐ 363/QĐ-SYT  ngày 6/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Thái Đàm Hạnh (QĐ 381/QĐ-SYT  ngày 12/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 411/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

thu hồi và hủy quyết định số 111/QĐ-SYT ngày 02/02/2018 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thúy Ngọc (QĐ 412/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh pkđk Vạn tâm Phước Hòa (QĐ 412/QĐ-SYT  ngày 18/5/2021)

hủy quyết định số 552/QĐ-SYT ngày 18/8/2014 bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bông (435/QĐ-SYT ngày 19/5/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Bông (434/QĐ-SYT ngày 19/5/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh  (446/QĐ-SYT ngày 21/5/2021)

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đinh Thị Mai Hương (QĐ  551/QĐ-SYT  ngày 25/6/2021)

phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Hòa Hội thuộc TTYT huyện Xuyên Mộc (QĐ 645/QĐ-SYT  ngày 14/7/2021)

phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Bưng Riềng thuộc TTYT huyện Xuyên Mộc (QĐ 646/QĐ-SYT  ngày 14/7/2021)

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phan Châu Thanh (QĐ 706/QĐ-SYT  ngày 27/7/2021)

phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn Trung tâm Diag 023

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Thắng Tam thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Thắng Nhất thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[27/01/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế phường Rạch Dừa thuộc TTYT thành phố Vũng Tàu

[142/QĐ-SYT - 15/02/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Đỗ Thành Hưng

[232/QĐ-SYT - 17/03/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh pkđk Vạn Tâm Phước Hòa

[321/QĐ-SYT - 19/04/2022] phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh (cấp lại lần 1)

[411/QĐ-SYT - 23/05/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh Bùi Thị Thư

[329/QĐ-SYT - 21/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKCK Nội thuộc Khoa KBCC-BV Tâm thần)

[342/QĐ-SYT - 28/04/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nội soi tiêu hóa-PKCK CĐHA Sài Gòn)

[407/QĐ-SYT - 20/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Medic SG5 - CK RHM-Ngoại)

 [741/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Thị Thủy

 [742/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Anh Tuấn

[743/QĐ-SYT - 16/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Tấn Phát

[779/QĐ-SYT - 28/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Phạm Việt Dũng

[780/QĐ-SYT - 28/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Ký Thị Phượng

[797/QĐ-SYT - 30/09/2022] bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh đối với người hành nghề khám chữa bệnh Nguyễn Vĩnh Trung