Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố phạm vi KSK bệnh nghề nghiệp; lái xe cơ giới; bổ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện KSK bệnh nghề nghiệp; phạm vi KSK bệnh nghề nghiệp, lái xe cơ giới

Cập nhật đăng tải phạm vi KSK bệnh nghề nghiệp của TTYT Vietsopetro (VB 800/SYT-NV ngày 26/3/2020)

Công bố bổ sung cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện KSK bệnh nghề nghiệp TTYT Viestsopetro (VB số 11/VBCB-TTYT VSP)

Đăng tải phạm vi KSK bệnh nghề nghiệp và lái xe cơ giới TTYT Vietsopetr (VB số 1042/SYT-NV ngày 16/4/2020)

Công bố các cơ sở y tế được khám, điều trị bệnh nghề nghiệp (Ban hành kèm theo Công văn số 962/MT-LĐ ngày 13/5/2020 của Cục quản lý môi trường Y tế)

Thông tin đăng tải phạm vi KSK của PKĐK Y Sài Gòn (VB số 4749/SYT-NV)