Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ mail matden1296@gmail.com về chế độ chuyển ngạch trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây