Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm

Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Số điện thoại

Ngày công bố

1

Công ty CP PTS Health Science

Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

02543.923.969

14/10/2020