Thông báo chung Thông báo chung
Thanh toán học phí đối với các sinh viên tham gia đào tạo theo địa chỉ của tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây