Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây