Hoạt động Hoạt động
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với đa số đại biểu tán thành.

Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, 439 đại biểu đã tham gia biểu quyết (bằng 91,08% tổng số ĐBQH), trong đó có 430 đại biểu tán thành (bằng 89,21% tổng số ĐBQH).

GDP TĂNG KHOẢNG 6%

Nghị quyết nêu rõ: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là: Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước.

Đặc biệt, mục tiêu tổng quát của năm 2021 là củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Nghị quyết đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%. Quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45-47%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%. Số lao động qua đào tạo đạt khoảng 66%, trong đó số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm phần trăm. Có trên 90% dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên 87%. Tỷ lệ KCN, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%. Độ che phủ rừng khoảng 42%.

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG NHANH, BỀN VỮNG

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề. Đồng thời, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Theo đó, các cơ quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chính phủ và các cơ quan tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về KT-XH và ngân sách nhà nước.

Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi, phát triển KT-XH, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch trong tất cả các ngành, lĩnh vực và tại tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN và cộng đồng.

Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp tài khóa, tiền tệ phù hợp để kích thích tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực trọng yếu; rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thuế, đất đai, TN-MT, đầu tư, xây dựng, thương mại, quản lý thị trường… để tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém hiện nay.

Chính phủ tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện việc lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Quy hoạch, bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển của thời kỳ mới.

Các cơ quan thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu; tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông...

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, tạo đà thuận lợi triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Phát biểu ý kiến thảo luận tổ về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Phạm Đình Cúc, Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT phân tích, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nội dung quản lý đào tạo, sát hạch lái xe là nhiệm vụ của Bộ GT-VT. Nhưng theo dự thảo Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc đào tạo, sát hạch lái xe chuyển sang cho Bộ Công an thực hiện là không phù hợp. Đại biểu Phạm Đình Cúc phân tích: "Bộ GT-VT là đơn vị quản lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe và đã làm tốt công tác này trong thời gian qua. Nếu chuyển nhiệm vụ này cho Bộ Công an thì sẽ xảy ra tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi", nghĩa là vừa giám sát, quản lý công tác đào tạo, sát hạch lái xe vừa xử lý người vi phạm".

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/