Thông tin đấu thầu thuốc Thông tin đấu thầu thuốc
Công khai thỏa thuận khung mua sắm thuốc tập trung năm 2020

Gói 1. Thuốc Generic

Gói 1. Thuốc Generic

Gói 2: Thuốc biệt dược gcs hoặc tương đương điều tri

Gói 3: Thuốc biệt dược, thuóc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền)

Gói 4: Vị thuốc cổ truyền

G6i 5: Vắc xin