Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây