Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền
tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và quét mã QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24/6/2021, Sở Y tế nhận được Văn bản số 985/STTTT-VTCNT của Sở Thông tin và Truyền thông, về việc tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và quét mã QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19;

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

-  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tiếp tục triển khai việc khai báo y tế bằng mã QR Code ngay trong đơn vị trực thuộc. Đăng ký trở thành một điểm kiểm dịch và được cấp một mã QR Code tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và dán/đặt mã QR Code ở vị trí dễ tiếp cận.

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ Quét mã QR Code cho mình và người thân, để được cảnh báo kịp thời và được hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống dịch nếu dịch bệnh bùng phát có liên quan đến các địa điểm mà người đó đã từng đến, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, khoanh vùng dập dịch hiệu quả; cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng cũng như việc tuân thủ quét mã QR code để khai báo y tế.

 - Các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên… phát động phong trào, thành lập các điểm, đi từng nhà tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng Bluezone cũng như việc tuân thủ quét mã QR code để Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kịp thời.

Nguồn: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.